Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

                                       

                                                 AKADEMIA RÓWNYCH SZANS

 

W ramach realizacji projektu „Akademia Równych Szans – programy rozwojowe szkół podstawowych w gminie Świerczów” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Poddziałanie 9.1.2, Szkoła Podstawowa w Bąkowicach, na realizację swoich zadań otrzymała kwotę ponad 200 tysięcy złotych.

            Głównym celem programu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej szkoły poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych umożliwiających uczniom nie tylko pogłębienie dotychczasowej wiedzy i rozwijanie talentów, ale również wyrównanie niedociągnięć. Prowadzone zajęcia pozalekcyjne pozytywnie wpłyną na ograniczenie zjawisk patologicznych, na kształtowanie podstawowych umiejętności życiowych ucznia, szczególnie w zakresie komunikowania się, krytycznego i twórczego myślenia oraz budowania poczucia wartości, na wyrównywanie szans edukacyjnych, kulturowych i społecznych uczniów, na rozwijanie aspiracji edukacyjnych, a także możliwość zagospodarowania czasu wolnego.

            Projekt skierowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Bąkowicach. O przydziale dzieci do poszczególnych zajęć decydować będą możliwości i indywidualne zainteresowania.

            Zaplanowano bogaty program zajęć opartych głównie o projekty badawcze. Łącznie w roku szkolnym 2010/2011 zostanie przeprowadzonych 1214 godzin zajęć pozalekcyjnych, dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznych oraz doradztwa i opieki psychologiczno – pedagogicznej. Proponujemy następujące zajęcia: zajęcia z języka polskiego dla klas IV – VI; zajęcia z języka angielskiego dla klas I oraz II – III; zajęcia z języka niemieckiego dla klas II – III oraz IV – VI, zajęcia z matematyki dla klas IV – VI; zajęcia z informatyki dla klas I – III oraz IV – VI; zajęcia z przyrody dla klas IV – VI; zajęcia artystyczne dla klas I – II oraz IV – VI; zajęcia z podstaw przedsiębiorczości dla klas IV – VI; zajęcia dydaktyczno wyrównawcze dla klasy I, II i III oraz zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego i matematyki dla klas IV – VI; zajęcia specjalistyczne oraz doradztwo i opiekę psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dodatkowo każdy uczeń zostanie objęty programem prewencyjnym mającym na celu ograniczenie stereotypów płci, zachowań dyskryminacyjnych, agresywnych oraz profilaktykę uzależnień.

            Zajęcia będą miały formę warsztatów i prowadzone będą nowoczesnymi, efektywnymi metodami, a zakres programów poszczególnych zajęć dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb uczniów w nich uczestniczących.

Renata Boduch

wstecz